Het sluiten van een school is een moeilijke beslissing die niemand graag neemt. Het gaat immers over de toekomst van onze kinderen. CD&V is een familiepartij en we kunnen ons dus inleven in het protest tegen de sluiting van de Appelbloesem. Maar CD&V is ook een besturende partij en besturen is keuzes maken, keuzes maken binnen het kader dat grotendeels bepaald wordt door de centen.

 

Goed beleid is uiteraard investeren in kinderen, zij zijn de toekomst. En dat investeren doe je op diverse manieren; investeren in een kindvriendelijke stad, jeugdopbouwwerk en een breed netwerk van gemeentelijk onderwijs verspreid over de stad... Maar investeringen hebben hun grenzen, en de investeringen in het gemeentelijk onderwijs in Appels kennen al een lange geschiedenis.

 

De gemeenteschool van Appels kampte in het verleden al met een grote daling van het aantal leerlingen. Het eerste deel van de jaren 2000 was de daling zelfs dramatisch. Op basis van de analyse van toenmalig schepen van onderwijs Caudron, werd toen besloten om voor een fusiescenario tussen de twee Appelse scholen te gaan. Het fusievoorstel bevatte belangrijke modaliteiten voor de leerlingen van de gemeenteschool. Ondanks de vergevorderde staat van de onderhandelingen, onder leiding van de toenmalige schepen van onderwijs, werd het fusiedossier niet afgerond, tot ongenoegen van de lokale gemeenschap. De fusie bleek uiteindelijk onverteerbaar voor onze coalitiepartner SP.a. Als CD&V/N-VA hebben we er op geen enkel ogenblik aan gedacht dit dossier toch door te drukken met een alternatieve meerderheid. Dit behoort immers niet tot onze politieke zeden.

 

Het niet laten doorgaan van de fusie had een zwaar gevolg: het verdwijnen van de gemeenteschool in Appels. Had CD&V/N-VA toen koppig geweest en haar eis kost wat kost doorgedrukt, namelijk en fusie of niets, dan had de schepen van onderwijs in 2012 als laatste het licht uitgedaan in de gemeenteschool van Appels. Daarom heeft CD&V zelf het voorstel op tafel gelegd om te kiezen voor een nieuwe onderwijsvorm in Dendermonde, een Freinetschool gelokaliseerd in Appels. De eer werd aan SP.a gelaten deze piste op te nemen en uit te werken.

Op 11 mei 2009 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om te gaan voor een Freinetschool voor de eerste graad en geen kleuterschool op te richten. Op het schepencollege van 5 juli 2010, werd in dezelfde lijn beslist om ook de tweede graad van de Freinet-lagere school alle kansen te geven. Het college besliste zelfs de loonkost van de twee leerkrachten voor de twee graadklassen volledig ten laste te nemen.

 

De school startte op 1 september 2010 met twee graadklassen Freinet en 1 graadklas traditioneel onderwijs. Dit leidde tot een toename van het aantal leerlingen en een doorstart van de school. De weg naar succes was schijnbaar ingeslagen. De eerste problemen staken terug de kop op toen de nieuwe schepen van onderwijs in 2011 de oprichting van een Freinet-kleuterschool op tafel legde, compleet in tegenspraak met de gemaakte afspraken binnen de meerderheid, namelijk dat de school eerst zou groeien tot een volledige Freinet-lagere school en pas als dit succesvol was zou er een onderzoek naar een oprichting van een kleuterschool komen. Via een wisselmeerderheid van VLD, SP.a en Vlaams belang werd er toch beslist een Freinet-kleuterschool op te richten. Het College heeft de beslissing correct laten uitvoeren, het aantal leerlingen in de school nam toe van 52 tot maximum 87 en het stadsbestuur investeerde weer in leerkrachten, middelen en infrastructuur.

Maar helaas, sedert 2016 stagneert het leerlingenaantal, in 2018-2019 daalt het en voor volgend schooljaar wordt nogmaals een forse daling verwacht.  Maar problematischer is het dalend aantal kleuters, met amper 1 inschrijving voor volgend schooljaar.

Het bestuur kreeg deze cijfers onder ogen bij de analyse die door onze dienst onderwijs gemaakt werd in voorbereiding van het meerjarenplan. De lage instoom zal de komende jaren een enorme impact hebben op de school en haar organisatie. Als de graadklassen behouden blijven, zullen zij ingericht worden ten koste van het urenpakket van andere gemeentescholen. Dat betekent grotere klassen in andere scholen, inzonderheid in het Kraaienest in een groeiend Grembergen.  Bovendien is er de gigantische investering in het gebouw dat wegens instabiliteit niet bruikbaar is.

 

Nu zijn we 2019 en staan we voor een omslagpunt: door onvoorziene omstandigheden moeten we zwaar investeren in een school, waar we zien dat ondanks alle inspanningen het leerlingenaantal daalt. Leerlingen zijn het kapitaal van een school, want leren doe je samen, door interactie. Daarom heeft het college de moeilijke beslissing genomen om te sluiten, niet op 1-2-3 net voor de start van een nieuw schooljaar. Hierover wordt ruim op voorhand gecommuniceerd zodat ouders en kinderen tijd krijgen tot de start van schooljaar 2020-2021 om oplossingen te zoeken en afscheid te nemen van de Appelbloesem.

Als cd&v-fractie staan wij achter deze beslissing, niet de makkelijkste keuze, maar toekomstgericht de juiste keuze. Dit bestuur wil niet nog een keer in een dramatisch uitdoofscenario terechtkomen wat voor iedereen - de leerkrachten, de ouders en inzonderheid de kinderen - nefast is. Wij hadden deze analyse kunnen bekendmaken samen met ons meerjarenplan in december. Maar dit zou niet correct geweest zijn. Het gaat immers om de toekomst van de kinderen.

Burgemeester Piet Buyse en fractieleidster Lien Verwaeren.